5 นาทีกับ Mysql เทป3 ตอน Date Calculation

 

คำสั่ง SQL

select hn,pname,fname,lname,birthday
,TIMESTAMPDIFF(year,birthday,CURDATE()) as age_year 
,(TIMESTAMPDIFF(month,birthday,CURDATE()) mod 12) as age_month
,TIMESTAMPDIFF(day,CURDATE(),concat(year(Curdate()),’-‘,month(Curdate()),’-‘,day(birthday))) as age_day
from patient where hn = ‘0145279’

 

ผลลัพธ์

agecalc

You May Also Like

About the Author: Piyanat Nimkhuntod

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ E-Mail : Piyanat.nt@gmail.com