กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินช่วยเหลือต่างประเทศปฏิบัติงานที่ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ ชั้น ๑ อาคาร ๗ กรมควบคุมโรค

๑. ตำแหน่งที่จะจ้าง
    ๑.๑ โปรแกรมเมอร์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท/เดือน
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ๒.๑ สัญชาติไทย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
    ๒.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต
    ๒.๓ มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา VB, VB.NET, C++, JAVA, PHP, Dreamweaver, Web Application ฯลฯ
    ๒.๔ มีความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล Ms Access, SPSS, Photoshop ฯลฯ
    ๒.๕ สามารถวิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูล พัฒนา ดูแล และแก้ไขโปรแกรมขององค์กรให้มีความสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี
    ๒.๖  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
    ๒.๗ มีประสบการณ์ในการทำงานโปรแกรมเมอร์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
    ๒.๘ มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความยืดหยุ่น มีปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและสามารถทำงานล่วงเวลาได้
   ๒.๙ หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นใบวันสมัคร
    ๓.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือก(ขอได้ ณ สถานที่รับสมัคร)  ดาวโหลดที่ www.thainaids.org
    ๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป
    ๓.๓ ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
    ๓.๔ ใบแสดงวุฒิการศึกษา และใบปริญญาบัตร พร้อมสำเนา
    ๓.๕ สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร(สำหรับเพศชาย)
    ๓.๖ หลักฐานอื่นๆ
๔. วิธีการคัดเลือก
    ๔.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถโดยการสอบข้อเขียน
    ๔.๒ สอบสัมภาษณ์
๕. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และสอบคัดเลือก
    ๕.๑ รับสมัคร วันที่  31 กรกฎาคม ๒๕๕๗ –  14  สิงหาคม ๒๕๕๗
    ๕.๒ สถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก
            ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ
            กรมควบคุมโรค อาคาร ๗ ชั้น ๑
            ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
            โทรศัพท์  ๐ ๒๕๙๐ ๓๘๒๘-๙
   ๕.๓ สอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕๗
         ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
   ๕.๔ ประกาศผลสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลังวันสอบคัดเลือก

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม