5 นาทีกับ Mysql เทป4 ตอน TimeStampDiff

Syntax 

    TIMESTAMPDIFF(unit,datetime_expr1,datetime_expr2)

ตัวอย่าง

    select timestampdiff(year,birthday,curdate()) as age_year from patient where hn = ‘0145279’

You May Also Like

About the Author: Piyanat Nimkhuntod

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ E-Mail : Piyanat.nt@gmail.com