สธ.เตรียมเสนอ ร่างประกาศห้ามขาย ห้ามดื่มเหล้าบนรถไฟ สถานีรถไฟ เข้าที่ประชุม คกก. เหล้าเร็วๆนี้

สธ.เตรียมเสนอ ร่างประกาศห้ามขาย ห้ามดื่มเหล้าบนรถไฟ สถานีรถไฟ เข้าที่ประชุม คกก. เหล้าเร็วๆนี้

กระทรวง สาธารณสุข จัดทำร่างกฎหมายประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามขายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนรถไฟ และสถานีรถไฟ ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนที่จะเสนอที่ประชุม คสช. เพื่อมีผลบังคับใช้โดยเร็ว ชี้ผลสำรวจครั้งล่าสุดในพ.ศ.2554 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มสุรามากถึง 17 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 31.5  หรือพบทุกๆ 1 ใน 3 คน

นายแพทย์โสภณ  เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข เตรียมเสนอกฎหมายห้ามขายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนรถไฟ และสถานีรถไฟ เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ทั้งด้านสุขภาพผู้ดื่มเอง รวมไปถึงครอบครัวและสังคม ที่พบได้บ่อยคือการเมาสุราแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุจราจร  ปัญหาอาชญากร ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำร่างกฎหมายเสร็จสมบูรณ์แล้ว เตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อลงนามและประกาศใช้บังคับโดยเร็วที่สุด

นายแพทย์โสภณ  กล่าวว่า  ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ เป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บน ทางรถไฟ พ.ศ. … ออก ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551ซึ่งผ่านการเห็นชอบและ ดำเนินการร่างโดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข  สาระกฎหมายฉบับนี้ คือห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในบริเวณสถานีรถไฟ หรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ โดยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แห่งชาติ ลงนามประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จะมีผลบังคับใช้ต่อไป หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทางด้านนาย แพทย์นพพร  ชื่นกลิ่น  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนไทยขณะนี้ อยู่ในเกณฑ์น่าห่วง ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดเมื่อพ.ศ. 2554 ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งทั่วประเทศมี 53.9 ล้านคน  พบว่าเป็นผู้ดื่มสุรา 17 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 31.5 กล่าวได้ว่าในประชาชนวัยนี้ในทุก 3 คน จะมีคนดื่มสุรา 1 คน โดยผู้ชายมีอัตราดื่มสูงกว่าผู้หญิง 5 เท่าตัว  อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มคือ 20.3 ปี  โดยผู้ชายเริ่มดื่มอายุเฉลี่ย 19.4 ปี ส่วนผู้หญิง 24.9 ปี ผลการสำรวจครั้งนี้ พบว่าในครัวเรือนที่สมาชิกดื่มสุรา มีปัญหาการใช้ความรุนแรงหรือความสัมพันธ์ในครัวเรือนร้อยละ 36.6 รองลงมามีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพร้อยละ 25 ได้รับบาดเจ็บร้อยละ 23  และมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงกับคนนอกครัวเรือนร้อยละ 14.6 ซึ่งเรื่องนี้ นอกจากมีมาตรการทางกฎหมายบังคับใช้แล้ว สังคมจะต้องช่วยกันสอดส่องป้องกันปัญหาด้วย

ที่ ผ่านมา ได้มีกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ 9 ประเภท ได้แก่  1. วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 2.สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลหรือร้านขายยา 3.สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร 4. หอพัก 5.สถานศึกษา 6.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 7.สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป  8.รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นร้านค้าหรือสโมสร และ 9.พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน

************************ 9 กรกฎาคม 2557
แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเท

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม