สธ.ปฏิรูปการเงินการคลัง

 

สธ.ปฏิรูปการเงินการคลัง
สยามรัฐ -เสนอสกู๊ป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญตัวแทน นพ.สสจ. ผอ.รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป สาธารณสุขอำเภอ
ผอ.รพ.ชุมขนและผอ.รพ.สต.เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (งบขาลง) ประจำปีงบประมาณ2558 (เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา) พญ.อุทุมพร
กำภู ณ อยุธยา ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้สรุปว่า
ที่ประชุมได้หารือและมีมติใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1.ขอให้มีการทำข้อตกลงกัน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
กับ สปสช. ภายใต้ตัวชี้วัด (KPI) ระดับประเทศ โดย สปสช. ผู้ถือเงินทำหน้าที่จ่ายเงินและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้ตกลงกันไว้กับกระทรวงสาธารณสุข ส่วนสธ.จะจัดบริการตามตัวชี้วัดที่ได้ตกลงกัน
2.งบเหมาจ่ายรายหัวประชากร (งบ UC) ไม่ควรแยกหมวดรายการเป็นกองทุนย่อยๆ ควรจัดงบให้เหลือแค่ 4
ประเภท ได้แก่ งบบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 และ3.การบริหารงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข จะบริหารในรูปแบบ
เขตบริการสุขภาพและบูรณาการงบประมาณจากทุกแหล่งเงิน ผ่านคณะกรรมการของแต่ละเขตบริการสุขภาพ
ตามตัวชี้วัดระดับประเทศและตัวชี้วัดของพื้นที่
ส่วนในมุมมองจากผู้ให้บริการระดับล่างสุด นายสาคร นาต๊ะ ผอ.รพ.สต.บ้านต๋อมอำเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ในฐานะนายกสมาคมหมออนามัย ได้ให้ความเห็นว่า ตนและสมาชิกมีความเห็นสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปดังกล่าวที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการ ซึ่งในช่วงระยะเวลาประมาณเกือบ 12 ปีที่ผ่านมา ได้มี
การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศครั้งใหญ่ ภายในนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบในระบบมากมาย ซึ่งการที่กระทรวงสาธารณสุขจะปฏิรูประบบสุขภาพ
ครั้งนี้ เน้นการกระจายอำนาจลงสู่เขตบริการสุขภาพ จังหวัดและอำเภอ พร้อมปฏิรูประบบการเงินการคลังให้
เอื้อกับการทำงานเพื่อบริการประชาชน และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่คิดหวังเรื่องกำไรและขาดทุน ตนและ
สมาชิกพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมฝากให้ผู้บริหารทุกระดับให้คำนึงถึง ระบบธรรมาภิบาลในการ
บริหารและการตรวจสอบความโปร่งใส ควบคู่กันไปด้วย

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม