สธ.วางหลักเกณฑ์บรรจุข้าราชการ 7,547 อัตรา

สธ.วางหลักเกณฑ์บรรจุข้าราชการ 7,547 อัตรา ในปี 2557 เน้นตามภาระงานและความขาดแคลน 

 

logo_health2

        กระทรวงสาธารณสุข เตรียมวางระบบการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ 24 สายงาน เป็นข้าราชการใหม่ จำนวน 7,547 อัตราในปีงบประมาณ 2557 โดยพิจารณาตามภาระงานและความขาดแคลนของสถานบริการสุขภาพ เปิดโอกาสให้สมัครและใช้กระบวนการคัดเลือกภายใต้คณะกรรมการของจังหวัด ยืนยันให้ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมทุกสายงาน

        นายแพทย์วิชระ  เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเตรียมการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ 24 สายงานที่จะได้รับการจัดสรร 7,547 ตำแหน่ง  ไม่รวมนักเรียนทุนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการระบบไว้พร้อมแล้ว มีการทบทวนภารกิจ ปรับปรุงระบบบริการ ทบทวนโครงสร้างการจัดระบบริการ พัฒนาระบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดระบบริการ สุขภาพ และปรับระบบการบริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจระบบริการ โดยได้วิเคราะห์ภาระงานของตำแหน่ง และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัดทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ เพื่อที่จะจัดเจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติงานให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและ มาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่และได้เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกำลังคนของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เรียบร้อยแล้ว กำลังจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติข้าราชการใหม่จำนวน 7,547 อัตราต่อไป   

        นายแพทย์วชิระกล่าวต่อว่า ในการจัดสรรตำแหน่งในปีงบประมาณ 2557 กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้พิจารณาตามภาระงาน และความขาดแคลนกำลังคนในเขตบริการสุขภาพ 12 เขต โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ก.พ. และครม.กำหนด ได้แก่ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 2.โรงพยาบาลชุมชนในถิ่นทุรกันดาร 3.โรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ 4.โรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่อง 5.โรงพยาบาลทั่วไปที่มีภาระงานหนัก และ6.หน่วยงานที่มีภารกิจพิเศษ เช่น การบริการเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก การเยียวยาผลกระทบต่างๆ รวมถึงยาเสพติด ทั้งนี้จะคำนึงถึงอายุงานและการประเมินผลงานรายบุคคลในการบรรจุด้วย โดยจะเปิดโอกาสให้สมัครและใช้กระบวนการคัดเลือกภายใต้คณะกรรมการของจังหวัด

        สำหรับข้อเรียกร้องของชมรมสหวิชาชีพใน 4 ข้อนั้น กระทรวงสาธารณสุขเห็นใจ เข้าใจในความต้องการ และพยายามจะตอบสนองโดยไม่ให้ขัดต่อเงื่อนไขของกพ. และครม. เช่นยึดอายุงานแต่ต้องทำงานดี และไปอยู่ในหน่วยงานที่มีกรอบอัตรากำลัง สำหรับวิชาชีพที่ไม่สามารถวัดภาระงานได้ กระทรวงฯ ก็วัดโดยวิธีอื่น เช่นคิดอัตราต่อประชากรเป็นต้น การจัดสรรกระทรวงฯ กำลังดำเนินงานหลังจาก 12 เขตบริการแจ้งความต้องการมาแล้ว ยืนยันจะสร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมทุกสายงานในกระบวนการคัดเลือก หลังจากที่ได้รับอนุมัติอัตรา 7,547 อัตราจากครม.แล้ว กระทรวงฯ จะให้ผู้แทนสหวิชาชีพมามีส่วนร่วมมากขึ้นและจะจัดให้มีระบบการอุทธรณ์ กรณีที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

          ทั้งนี้ การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ 24 สายงานในปีงบประมาณ 2556 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 7,547 อัตรา แยกตามส่วนราชการคือลงที่โรงพยาบาลชุมชนมากที่สุดจำนวน 3,786 อัตรา รองลงมาคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1,741 อัตรา  โรงพยาบาลทั่วไป 900 อัตรา โรงพยาบาลศูนย์ 852 อัตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 168 อัตรา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 34 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 10 อัตรา และสถาบันพระบรมราชชนก 56 อัตรา   

 18 พฤศจิกายน 2556

 

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ  
[พฤศจิกายน จันทร์ 18,พ.ศ 2556 22:32:07]

http://203.157.19.14/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=60900

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม