ทำไมนักวิชาการคอมพ์ ของคนที่ไม่ใช่วิศวะคอมพ์กับวิทยาการคอมพ์ถึงต้องนับหน่วยกิต

มีคำถามมากมายในส่วนนี้ครับ เพราะเวลาเราเข้าไปดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของ กพ ปรากฏว่าไม่ว่า
ต้องนับหน่วยกิจ แต่จริงๆแล้ว งานบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขบังคับให้นับ
ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ผลการเช็คการรับรองวุฒิ ให้ถือว่าเป็นวุฒิทางบริหารธุรกิจ ไม่ใช่คอมพิวเตอร์
หรือการเรียนต่อเนื่อง 2 ปีในส่วนของคอมพิวเตอร์ธุรกิจนัั้ืนแต่ก่อนหน้านั้นไม่ใช่ ต้องนับหน่วยกิจ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ให้ครบ
15 หน่วยกิต แล้วค่อยไปนับ 2 ปีก่อนหน้าให้ได้ 15 หน่วยกิต วันนี้ผมไปเจาะลึกมาให้อ่านครับ

มีคนเคยสมัครด้วยวุฒิทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจครับแต่เขาไม่สามารถผ่านภาค ค เข้าไปได้ แต่บอกว่าวุฒิไม่ตรงเนื่องจากจบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจครับ
จึงไปโพสถามใน กพ. และ กพ.ก็เข้ามาตอบไว้แต่ไม่ได้อ้างอิงเลขที่หนังสือให้เข้าไปหารายละเอียด
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=20&id=1882&Itemid=228

นวกคอมพ์

ระเบียบดังที่กล่าวมาในขั้นต้นนั้นอ้างอิงจาก เอกสารราชการเลขที่ นร 1004.3/ว 14 (Download)

 

ตามสิ่งที่แนบมาด้วยหน้าที่ 3 ข้อที่ 3.2.3 กล่าวไว้ว่า
“ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต) ต้องศึกษาวิชาเฉพาะ
คือวิชาแกน/วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ในกรณีหลักสูตรปริญาตรีต่อเนื่อง พิจารณาจากรายวิชา
ที่ศึกษาในระดับปริญาตรี 2 ปีหลังซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต แล้วจึงพิจารณาจากรายวิชาที่ศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)”

30 ์

มหากาฬ เรื่องนี้มีดราม่าอยู่หลายกระทู้แต่ที่พอจะเห็นว่าเอามาอ้างอิงได้คงเป็นที่ Pantip
http://topicstock.pantip.com/silom/topicstock/2009/05/B7908858/B7908858.html

You May Also Like

About the Author: Piyanat Nimkhuntod

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ E-Mail : Piyanat.nt@gmail.com