สธ.เผยการจ้างลูกจ้างเข้าเป็นพกส.แล้ว 115,773 คน ยังไม่เต็มกรอบอัตรากำลัง รอการจ้างเพิ่ม

สธ.เผยการจ้างลูกจ้างเข้าเป็นพกส.แล้ว 115,773 คน ยังไม่เต็มกรอบอัตรากำลัง รอการจ้างเพิ่ม

 

1184878_1393603487536161_559286994_n

 

รองปลัด กระทรวงสาธารณสุขเผย ขณะนี้ได้จ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือพกส.แล้ว 115,773 คน ยังเหลือผู้รอการจ้างอีก 24,261 คน ซึ่งอาจยังไม่เต็มกรอบอัตรากำลัง ให้แต่ละเขตบริการสุขภาพนำเสนอต่อคณะกรรมการ พกส. อีกครั้งเพื่อการจ้างเพิ่มเติม พร้อมจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนพกส.แต่งตั้งเป็นคณะ กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงฯ ด้วย

วันนี้ (22 มกราคม 2557) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณ สุขหรือพกส. ซึ่งมีสัญญาจ้าง 4 ปีว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 115,773  คน คิดเป็นร้อยละ 83 ของลูกจ้างชั่วคราวที่มีทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา โดยมีวงเงินค่าจ้างที่จ้าง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ทั้งหมด 1,396 ล้านบาทเศษ จำนวนลูกจ้างที่จ้างแล้วใช้วงเงิน 1,269 ล้านบาทต่อเดือน ยังเหลืออีกประมาณ  144 ล้านบาทต่อเดือน  และ ยังเหลือผู้รอการจ้างอีก 24,261 คนหรือร้อยละ 17 ซึ่งการจ้างครั้งนี้อาจยังไม่เต็มกรอบตามภาระงานที่แท้จริง เนื่องจากฐานการคำนวณกรอบช่วงแรก ได้ใช้ภาระงานของแต่ละวิชาชีพตามแผนพัฒนาระบบบริการ ในปี 2555 และใช้ฐานสัมมะโนประชากรของปี 2553 ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และไม่สอดคล้องกับภาระงานในปัจจุบัน  ดัง นั้นจึงให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตนำเสนออัตรากำลังที่ต้องการและสอดคล้องกับภาระงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง เพื่อขยายกรอบอัตรากำลังภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขด้วย ซึ่งมีทั้งหมด 16 คน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 9 คน และกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งอีก 7 คน ในจำนวนนี้เป็นพกส. 1 คน  คณะ กรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง ตลอดจนกำหนดลักษณะงาน คุณสมบัติ กำหนดอัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ รูปแบบการจ้าง การประเมินผลและให้ความเห็นชอบในเรื่องกรอบอัตรากำลัง โดยมีวาระครั้งละ 2 ปี  ซึ่งจะทำให้เกิดระบบการจ้างที่เป็นธรรมและตรงกับข้อเท็จจริง

นายแพทย์วชิระกล่าวต่อว่า สำหรับการคัดเลือกผู้แทนพกส.นั้น ได้ให้แต่ละเขตบริการสุขภาพ รวมทั้งกรุงเทพมหานครคัดเลือกผู้แทนพกส. แห่งละ 1 คน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขแต่ละเขตเป็นประธาน หลังจากนั้นเมื่อได้ผู้แทนทั้ง 13 คนแล้ว จึงออกเสียงลงคะแนนอีกครั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นคณะกรรมการ บริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีวาระ 2 ปี ส่วนผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาจะขึ้นบัญชีตามลำดับคะแนนไว้ หากผู้แทนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จะเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้มาปฏิบัติหน้าที่แทน การคัดเลือกจะทำโดยความเป็นธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย

****************************** 22 มกราคม 2557

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม