คสช.อนุมัติอัตราข้าราชการใหม่ให้สธ.เพิ่ม 9,074 อัตรา

คสช.อนุมัติอัตราข้าราชการใหม่ให้สธ.เพิ่ม 9,074 อัตรา 

16-oct-55_Nurse_3

 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อนุมัติอัตราข้าราชการใหม่ให้กระทรวงสาธารณสุข 9,074 อัตรา บรรจุในปี 2557 ประกอบด้วย นักเรียนทุนรัฐบาล สายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 1,527 อัตรา บรรจุภายใน 31 กรกฎาคม 2557มีผลย้อนหลัง 1เมษายน 2557และลูกจ้างชั่วคราว 21สายวิชาชีพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด ฯลฯ รวม 7,547 อัตรา จะเริ่มบรรจุพร้อมกันทั่วประเทศ 29 สิงหาคม 2557โดย จะบรรจุในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2557) นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ ความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการ ว่า ในวันนี้ ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. ได้มีมติอนุมัติอัตราตำแหน่งข้าราชการใหม่ให้กระทรวงสาธารณสุข รวม 9,074 อัตรา เพื่อดำเนินการบรรจุในปี 2557แก้ไขปัญหา ขาดแคลนบุคลากรทั่วประเทศ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียนทุนสายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร จำนวนรวม1,527 อัตรา และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว 21 สายวิชาชีพ เช่น พยาบาล วิชาชีพ รวม 7,547 อัตรา

นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า นักเรียนทุน 3 วิชาชีพนี้กระทรวงสาธารณสุขได้รับโควต้าทั้งหมด 2,947 อัตรา ประกอบด้วย แพทย์ 2,000 อัตรา ทันตแพทย์ 597 อัตรา และเภสัชกร 350 อัตรา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการบรรจุแทนตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการทั้งหมดไปแล้ว 1,420 อัตรา จึงขอบรรจุจำนวนที่เหลือ1,527โดยจะดำเนินการบรรจุอัตราใหม่ที่ได้รับครั้งนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 กรกฎาคม 2557และมีผลย้อนหลัง 1  เมษายน 2557โดยจะต้องทำงานชดใช้ทุนเป็นเวลา 3 ปี สำหรับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว 21 สาย วิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จะบรรจุในต่างจังหวัด โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามขั้นตอนการบรรจุข้าราชการพลเรือน จะเริ่มบรรจุพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่29 สิงหาคม 2557 โดย จะบรรจุในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และมีผลตั้งแต่วันที่ บรรจุเป็นต้นไป

ทั้ง นี้ โควตาในการบรรจุจะบรรจุตามความขาดแคลนและภาระงาน ตามความต้องการกำลังคนรายวิชาชีพของแต่ละโรงพยาบาล ดังนี้ โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป 2,289 อัตรา โรงพยาบาลชุมชน 3,126 อัตรา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2,036 อัตรา และหน่วยงานอื่นในสังกัด เช่น สถาบันพระบรมราชชนก 87 อัตรา

นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อไปว่าตามแผนบรรจุข้าราชการใหม่จากลูกจ้างชั่วคราวที่มีอยู่ กระทรวงสาธารณสุข วางแผนไว้ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2558 มีแผนบรรจุในปี 2555 จำนวน 22,641 อัตรา เฉลี่ยปีละ 7,547 อัตรา หรือร้อยละ 75 ของลูกจ้างชั่วคราวที่มีอยู่ 30,188 คนทั่วประเทศ ขณะนี้เหลือการบรรจุรุ่นสุดท้ายในปี 2558 จำนวน 7,547 อัตรา ที่ประชุมคสช.ได้ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการปฏิรูประบบสาธารณสุขประกอบ ด้วยการปฏิรูปเขตบริการสุขภาพปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารกำลังคน(การกระจาย ระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ)รวมทั้งการบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณ สุขให้มีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พ.ศ. 2556-2560 ซึ่งใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและจัดบริการร่วม ทั้งคน งบประมาณ และทรัพยากร

 

ทาง การแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เท่าเทียม เสมอภาค รวมทั้งการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังตามภาระงานเพื่อใช้กระจายกำลังคน ให้สมบูรณ์การดูแลค่าตอบแทนกำลังคนทั้งระบบตามมติคณะรัฐมนตรี     เพื่อเสนอ ขออัตรากำลังบรรจุข้าราชการในปีงบประมาณ 2558 ต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ 21 สายงานที่เหลืออีกร้อยละ 25 กระทรวงสาธารณสุขได้บรรจุให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขระหว่างรอตำแหน่งข้าราชการ

*****************22 กรกฎาคม 2557

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศhttp://pr.moph.go.th/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=66799

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม