สธ.เสนอคสช.เพิ่มบุคลากรหมื่นอัตรา ขยายเพดานเงินเดือน-ค่าตอบแทน

ปลัดสธ.เผยเสนอคสช.ปฏิรูปบริการสุขภาพ เข้มงวดบุคลากรทำงานตามเวลา ขยายบริการรพ.ใหญ่ไปสู่รพ.สต. ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกล ยาตัวเดียวกันให้จัดซื้อยารวมทุกรพ. ปรับมาตรฐานประกันสังคม-30 บาท ปรับระบบการเงินให้สอดคล้องกับปัญหา เพิ่มบุคลากรอีกกว่าหมื่นอัตรา ขยายเพดานเงินเดือน-ค่าตอบแทนเพื่อความเป็นธรรม

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การปฏิรูปบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขทั้งระบบสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน จะต้องส่งเสริม ป้องกัน ศึกษา และฟื้นฟู โดยจะพัฒนาการบริการในเชิงรุกให้มากขึ้น และจะปรับการบริการให้ถึงประชาชนมากที่สุด โดยจะขยายเวลา เร่งรัด เข้มงวดให้บุคลากรเข้าทำงานตามเวลา และเต็มเวลา ซึ่งจะต้องมีค่าตอบแทนแก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม ,การขยายสถานที่ลงไปในชุมชน ขยายการให้บริการ จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ลงไปโรงพยาบาลชุมชน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ทั่วถึง ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกล รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องดังกล่าวผู้ตรวจราชการในแต่ละเขตได้มอบนโยบายให้ทุกเขตไปดำเนินการแล้ว โดยในส่วนผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินทุกรายต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ ในด้านของระบบยากำลังดำเนินการวางระบบการจัดซื้อรวมทุกโรงพยาบาลในยาตัวเดียวกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ นอกจากนี้จะจัดตั้งเป็นศูนย์การให้คำปรึกษาทั้งการปรับรถพยาบาล ,รถฉุกเฉิน ส่วนกองทุนใหญ่ที่ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลของประชาชน ได้แก่ ประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น ต้องปรับให้มีมาตรฐานเดียวกันในระยะยาว รวมทั้งปรับระบบการเงินให้สอดคล้องกับปัญหา โดยได้เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว

นอกจากนี้ จะขยายจำนวนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนบุคลากร โดยเตรียมเสนอ คสช. พิจารณาเปิดตำแหน่งเพิ่มกว่าหมื่นอัตรา โดยได้เสนอหลักการต่อหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาแล้ว รวมทั้งขยายเพดานเงินเดือน ค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเป็นธรรมต่อบุคลากร ยืนยันจะเพิ่มมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขให้พร้อมดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด

 

ที่มา http://www.hfocus.org/content/2014/06/7478

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม