เขตบริการสุขภาพคืออะไร ?

12 เขตบริการสุขภาพ
12 เขตบริการสุขภาพ

     เมื่อก่อนหากพูดถึงเขตบริการสุขภาพ IT อย่างเราๆคงไม่ค่อยสนใจนัก ถึงจะเป็นเรื่องเก่า
แต่หลังจากมีหนังสือชลอการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขออกมาทำให้หลายคนสนใจอยากรู้
ว่าเจ้าเขตบริการสุขภาพนี้มันคืออะไร

     นโยบายเรื่องเขตบริการสุขภาพนั้นเกิดจากแนวคิด ในการพัฒนาให้บริการทางการเแพทย์ร่วมกันภายในเขตบริการ 
โดยจะพัฒนาในส่วนของอุบัติเหตุ, หัวใจและหลอดเลือดสมอง, ทารกแรกเกิด, มะเร็ง, บริการ 5 สาขาหลัก (สูติ, ศัลย์, อายุรกรรม,
กุมารเวช, ออร์โธปิดิกส์), ตาและไต, ปฐมภูมิฯ, โรคเรื้อรัง, จิตเวช และทันตกรรม ตัวอย่างเช่น

เขตบริการสุขภาพที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนนั้นได้แบ่งกลุ่มการบริการเป็น 3 เครือข่ายย่อย
เพื่อให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และมีโรงพยาบาลศูนย์เป็นแม่ข่าย ซึ่งทั้ง 3 เครือข่ายประกอบด้วย 

เครือข่ายย่อยที่ 1
    – โรงพยาบาลนครพิงค์
    – โรงพยาบาลลำพูน
    – โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน
เครือข่ายย่อยที่ 2
   -โรงพยาบาลลำปาง
   -โรงพยาบาลแพร่
   -โรงพยาบาลน่าน
เครือข่ายย่อยที่ 3
   -โรงพยาบาลเชียงราย
   -โรงพยาบาลพะเยา  
   -โรงพยาบาลเชียงคำ

โดยแต่ละกลุ่มจะมีการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายเพื่อให้บริการควบคู่ไปกับการพัฒนา
โรงพยาบาลใหญ่ ด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากร เครื่องมือแพทย์ เตียงผู้ป่วย และห้องผ่าตัด
เช่น โรงพยาบาลชุมชนที่ 1 อาจจะตั้งเป้าเป็นหน่วยบริการที่มีความเชียวชาญด้าน จิตเวช 
        โรงพยาบาลชุมชนที่ 2 อาจจะตั้งเป้าเป็นหน่วยบริการที่ความเชี่ยวชาญด้าน เด็กและ โรคเรื้อรัง เป็นต้น
รวมทั้งมีระบบการดูแลผู้ป่วยและประชาชนเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับเชี่ยวชาญ 

งานนี้อาจทำให้ Win Win ด้วยกันคือประชาชนไม่ต้องเข้าไปรักษาตัวในกรุงเทพเพื่อพบหมอเฉพาะทางแต่
สามารถพบหมอได้โดยการส่งต่อ (Refer) กันในเขตบริการสุขภาพ คนไข้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
โรงพยาบาลก็ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังกรุงเทพ และการพัฒนาด้านการแพทย์ก็
สามารถเน้นให้โดดเด่นเฉพาะด้านได้ คนไข้ก็ไม่ไปกระจุกอยู่ตามโรงพยาบาลจังหวัด  โรงพยาบาลในกรุงเทพ
เป็นการลดความแออัดไปในตัว

โดยท่านสามารถหาข้อมูลเรื่องเขตบริการสุขภาพของหน่วยบริการของท่านได้จาก
http://203.157.240.30/bie/home


ส่วนกลาง
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 

 

 

 

 

 

 

 

You May Also Like

About the Author: Piyanat Nimkhuntod

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ E-Mail : Piyanat.nt@gmail.com