เริ่มต้นใช้ Mysqli บทที่ 2 View Insert Edit Delete

PHP MySQL List Data Record & Get Result Row (mysqli) บทความนี้จะเป็นตัวอย่างของ mysqli การเขียน PHP เพื่ออ่านข้อมูลจาก Database ของ MySQL มาแสดงผลทางหน้าจอด้วย function ต่าง ๆ ของ mysqli ทำงานร่วมกับการ fetch ข้อมูลในรูปแบบของ array

MySQL Table

______________________________________________________________________________________

CREATE TABLE `customer` (
`CustomerID` varchar(4) NOT NULL,
`Name` varchar(50) NOT NULL,
`Email` varchar(50) NOT NULL,
`CountryCode` varchar(2) NOT NULL,
`Budget` double NOT NULL,
`Used` double NOT NULL,
PRIMARY KEY (`CustomerID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

INSERT INTO `customer` VALUES (‘C001’, ‘Win Weerachai’, ‘win.weerachai@thaicreate.com’, ‘TH’, 1000000, 600000);
INSERT INTO `customer` VALUES (‘C002’, ‘John Smith’, ‘john.smith@thaicreate.com’, ‘UK’, 2000000, 800000);
INSERT INTO `customer` VALUES (‘C003’, ‘Jame Born’, ‘jame.born@thaicreate.com’, ‘US’, 3000000, 600000);
INSERT INTO `customer` VALUES (‘C004’, ‘Chalee Angel’, ‘chalee.angel@thaicreate.com’, ‘US’, 4000000, 100000);
____________________________________________________________________________________

PHP MySQL List Data Record & Get Result Row (mysqli)

ฐานข้อมูลและตารางของ MySQL Database

Syntax รูปแบบการใช้งาน
____________________________________________________________________________

<?PHP
	ini_set('display_errors', 1);
	error_reporting(~0);
	$serverName = "localhost";
	$userName = "root";
	$userPassword = "root";
	$dbName = "mydatabase";
	$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);
$sql = "SELECT * FROM customer";
$query = mysqli_query($conn,$sql);
while($result=mysqli_fetch_array($query,MYSQLI_ASSOC))
{
    echo $result["CustomerID"];l
}

?>

_____________________________________________________________________________

Example ตัวอย่างการเขียน PHP กับ MySQL เพื่อแสดงรายการข้อมูล ด้วย function ของ MySQLi

Screenshot

PHP MySQL List Data Record & Get Result Row (mysqli)

แสดงข้อมูลจาก MySQL ด้วย function ของ mysqli

Example ตัวอย่างการเขียน PHP กับ MySQL เพื่อ Insert หรือเพิ่มข้อมูล ด้วย mysqli

_______________________________________________________________________________

<?php
	ini_set('display_errors', 1);
	error_reporting(~0);

	$serverName = "localhost";
	$userName = "root";
	$userPassword = "root";
	$dbName = "mydatabase";
	$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);
	$sql = "INSERT INTO customer (CustomerID, Name, Email, CountryCode, Budget, Used) 
		VALUES ('".$_POST["txtCustomerID"]."','".$_POST["txtName"]."','".$_POST["txtEmail"]."'
		,'".$_POST["txtCountryCode"]."','".$_POST["txtBudget"]."','".$_POST["txtUsed"]."')";
	$query = mysqli_query($conn,$sql);
	if($query) {
		echo "Record add successfully";
	}
	mysqli_close($conn);
?>

_______________________________________________________________________________

Example ตัวอย่างการเขียน PHP กับ MySQL เพื่อ Edit/Update หรือแก้ไขข้อมูล ด้วย mysqli
_______________________________________________________________________________

<?php
	ini_set('display_errors', 1);
	error_reporting(~0);

	$serverName = "localhost";
	$userName = "root";
	$userPassword = "root";
	$dbName = "mydatabase";
	$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);

	$sql = "UPDATE customer SET 
			Name = '".$_POST["txtName"]."' ,
			Email = '".$_POST["txtEmail"]."' ,
			CountryCode = '".$_POST["txtCountryCode"]."' ,
			Budget = '".$_POST["txtBudget"]."' ,
			Used = '".$_POST["txtUsed"]."'
			WHERE CustomerID = '".$_POST["txtCustomerID"]."' ";

	$query = mysqli_query($conn,$sql);
	if($query) {
	 echo "Record update successfully";
	}

	mysqli_close($conn);
?>

_______________________________________________________________________________

Example ตัวอย่างการเขียน PHP กับ MySQL เพื่อ Delete หรือลบข้อมูล ด้วย function ของ mysqli
_______________________________________________________________________________

<?php
	ini_set('display_errors', 1);
	error_reporting(~0);

	$serverName = "localhost";
	$userName = "root";
	$userPassword = "root";
	$dbName = "mydatabase";
	$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);

	$strCustomerID = $_GET["CustomerID"];
	$sql = "DELETE FROM customer
		WHERE CustomerID = '".$strCustomerID."' ";
	$query = mysqli_query($conn,$sql);
	if(mysqli_affected_rows($conn)) {
		 echo "Record delete successfully";
	}
	mysqli_close($conn);
?>
______________________________________________________________________

บทความโดย www.thaicreate.com
Link http://www.thaicreate.com/php/php-mysql-mysqli.html

You May Also Like

About the Author: golderboy