มนุษย์จะเลิกขับรถภายใน 25 ปีข้างหน้า

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตนับล้ำนคนทั่วโลกในแต่ละปี แม้ว่ำเทคโนโลยีกำรผลิตรถที่มีมำกขึ้นจำกยุคก่อนหน้ำนี้ก็ตำม มีกำรรองรับควำมปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ แต่ก็ไม่ทำให้ลดกำรสูญเสียจำกอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มำกอย่ำงที่ควรจะเป็น สำเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนนำไปสู่ควำมสูญเสียต่อชีวิต หรือได้รับควำมทุพพลภำพ ก็คือสำเหตุที่เกิดจำกควำมบกพร่องของตัวผู้ขับขี่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเมำแล้วขับ หลับใน เป็นโรคที่ทำให้เกิดอำกำรชักเกร็ง หรือควำมประมำทในกำรขับขี่ ซึ่งอำจเรียกรวม ๆ ได้ว่ำ Human Error สำเหตุต่ำง ๆ เหล่ำนี้ล้วนเป็นตัวกำรที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ แล้วก็เป็นเช่นนั้นอยู่ทุกปี ตัวอย่ำงอุบัติเหตุบนท้องถนนในหลำย ๆ ครั้งที่เรำได้รับชมผ่ำนทำง www.bugaboo.tv ก็ทำให้เห็นถึงอุบัติเหตุที่มันไม่น่ำจะเกิดขึ้น อย่ำงเช่นกำรเลี้ยวเข้ำช่องกลับรถกะทันหันแต่ไม่เปิดไฟเลี้ยว หรือกะควำมเร็วของรถที่วิ่งตำมหลังมำไม่ถูก จนเกิดกำรพุ่งชนเข้ำอย่ำงจัง หรือกำรโผล่ออกจำกซอยโดยที่ไม่สนใจรถที่กำลังวิ่งตรงมำตำมปกติ นี่คือตัวอย่ำง Human Error ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเชื่อว่ำจะมีต่อไปอีก ตรำบใดที่มนุษย์ยังคงขับขี่ยำนพำหนะด้วยตนเอง มีหลำยฝ่ำยที่ตระหนักถึงปัญหำนี้แล้วก็หำทำงแก้ไปบ้ำงแล้ว อย่ำงเช่นเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ ที่ดูผิวเผินแล้วอำจมองว่ำเป็นกำรเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กับมนุษย์แค่อย่ำงเดียว แต่ควำมเป็นจริงมันช่วยเพิ่มควำมปลอดภัยให้กับมนุษย์ได้อย่ำงมหำศำล ในต่ำงประเทศอย่ำงเช่นที่อังกฤษ มีกำรทดลองเทคโนโลยีนี้ไปบ้ำงแล้ว แม้จะยังไม่สมบูรณ์นักแต่ก็เป็นสัญญำณที่ดี บวกกับรถยนต์ไฟฟ้ำเทสล่ำ ที่ใส่ระบบขับขี่อัตโนมัติเตรียมไว้รอกำรอัพเดต ซอฟต์แวร์ ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีนี้ เมื่อเทคโนโลยี 5G มำถึง ดังนั้นจึงทำให้เรำเชื่อว่ำในอีก 25 ปีข้ำงหน้ำมันมีโอกำสไม่น้อยทีเดียวที่จะทำให้มนุษย์ไม่จำเป็นต้องขับรถเองอีกต่อไป เทคโนโลยีกำรขับขี่โดยอัตโนมัติ ตัวรถสำมำรถควบคุมควำมเร็วได้เอง มันสำมำรถคำนวณจำกปริมำณของรถที่วิ่งอยู่ในถนนเส้นเดียวกัน ในคลิปของ Ted Talks ได้พูดถึงรถยนต์สำมำรถคุยกันได้ ซึ่งในที่นี้คือมันสำมำรถส่งสัญญำณข้อมูลถึงกัน แจ้งให้ทรำบว่ำในแยกข้ำงหน้ำมีกำรจรำจรหนำแน่นมำกแค่ไหน รถที่วิ่งในเลนเดียวกันและในฝั่งตรงข้ำมวิ่งได้ด้วยควำมเร็วเท่ำไร รวมถึงกำรอ่ำนป้ำยบอกทำงและสัญญำณไฟ เมื่อเป็นแบบนี้ทำให้รถแต่ละคันสำมำรถคำนวณควำมเร็วที่ควรใช้ในเวลำนั้นได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งสำมำรถระวังอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกรถคันอื่น ๆ ได้ด้วยตัวเอง และแน่นอนว่ำมันช่วยลดโอกำสกำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เหลือน้อยมำก อีก 25 ปีข้ำงหน้ำ มนุษย์คงมีหน้ำที่แค่นั่งอยู่เฉย ๆ บนรถและมองที่วิวทิวทัศน์ในสองข้ำงทำง แม้จะเป็นเส้นทำงที่ไม่คุ้น และเคยกลัวว่ำจู่ ๆ จะมีรถคันไหนพรวดออกมำจำกซอยโดยที่ไม่หันมำมองเรำ แล้วเรำก็ไม่สำมำรถหลบหลีกได้ทัน เทคโนโลยีที่ใกล้จะได้เห็นในอีกไม่กี่ปีนี้ จะช่วยให้พวกเรำใช้ชีวิตได้อย่ำงสบำยและรู้สึกปลอดภัยขึ้นอีกมำก นอนอ่ำนหนังสือ ดูหนังระหว่ำงเดินทำง เล่นไพ่กันขำ ๆ กับคนรอบข้ำง หรือจะเข้ำไปดูบอลออนไลน์ก็ได้ใน www.sbobett.com

You May Also Like

About the Author: Mayong_ness

ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามา UPDATE ข่าวสารมากนักน่ะคับ แต่ถ้ามีเรื่องไหนเด็ดๆโดนๆจะรีบเอามาให้อ่านกัน หรือวันไหนที่ว่างๆ จะมาเขียนบทความที่ คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวไอทีสาสุขให้ได้อ่านกันนะคับผม